พฤหัสบดี 21 มีนาคม 2562
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม
ออนไลน์จริง 95
ออนไลน์ (ip)47
วันนี้ (ip)295
ผู้เข้าชม 19,100,940
ไอพี 52.206.226.77
หนังสือราชการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทุนการ ศึกษา พ.ศ.2560(งวดที่3)เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด
ข่าวและกิจกรรม รวมภาพข่าวกิจกรรม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (โครงการ รมป.2) รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 12/12/2561 อ่านต่อ ...
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา 29/11/2561 อ่านต่อ ...
โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher) 9/11/2561 อ่านต่อ ...
งานนิเทศเสมือนจริง “นิเทศออนไลน์ 1 ถึง 2” 29/10/2561 อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2(26)/2561 5/10/2561 อ่านต่อ ...
การประชุมเลขานุการศูนย์การศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3(17)/2561 1/10/2561 อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งที่ 3(18)/2561 27/09/2561 อ่านต่อ ...
โครงการ รมป.2 ลำปางจัดนิทรรศการ “Plearn (Play&Learn) จากชุมชนสู่ห้องเรียน” 19/9/2561 อ่านต่อ ...
หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สร้างสุขด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ รหัสหลักสูตร 613121034 - 008 ณ กรุงเทพมหานคร 18/9/2561 อ่านต่อ ...
หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สร้างสุขด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ รหัสหลักสูตร 613121034 - 007 ณ จ.นครศรีธรรมราช 18/9/2561 อ่านต่อ ...
เอกสารในโครงการ
+
ระบบทะเบียนนักศึกษา(ตรวจสอบผลการเรียน,พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)   คลิกที่นี่
+
แผนผังองค์กรและแนะนำผู้บริหารในโครงการฯ   คลิกที่นี่
+
การรับรองหลักสูตร 5 ปี โครงการ รมป.  
+
ประกาศจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (รมป.2)  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและปฐมนิเทศ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้
- ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปี 2557
- หนังสือราชการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2557
- การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- หนังสือราชการ เรื่อง โครงการสัมมนาภาวะผู้นำการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาปฐมวัย(ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก)
- หนังสือราชการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทุนการศึกษา พ.ศ.2559(งวดที่2)
- หนังสือราชการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทุนการศึกษา พ.ศ.2560(งวดที่3)
- หนังสือราชการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทุนการศึกษา พ.ศ.2561(งวดที่4)
+
ประกาศรายชื่อนักศึกษา (รมป.2)   คลิกที่นี่
+
ประกาศกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา (รมป.2)  
- ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
- ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
- ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2557
- ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
- ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
- ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2558
- ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
- ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2559
- ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
- ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
- ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
+
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (รมป.2)  
- ประกาศเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1
- ประกาศชำระเงินค่าวัสดุการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
- ประกาศชำระเงินค่าวัสดุการศึกษา ภาคเรียนการศึกษาฤดูร้อน/2557
- ประกาศขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2557
- คำแนะนำเพิ่มเติม เรื่องใบเสร็จรับเงิน
- ประกาศชำระเงินค่าวัสดุการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2
- ประกาศชำระเงินค่าวัสดุการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
- ประกาศชำระเงินค่าวัสดุการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
- ประกาศชำระเงินค่าวัสดุการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 3
- ประกาศชำระเงินค่าวัสดุการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- ประกาศชำระเงินค่าวัสดุการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
- ประกาศชำระเงินค่าวัสดุการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
- ประกาศชำระเงินค่าวัสดุการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 4
- ประกาศชำระเงินค่าวัสดุการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- ประกาศชำระเงินค่าวัสดุการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
+
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู,การปฏิบัติการสอน  
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- เอกสารในการขออนุมัติไปปฏิบัติการสอน
- แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาก่อน7ธ.ค.53
- เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลัง7ธ.ค.53
- เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
- เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- คำแนะนำการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สำหรับผู้ที่ผ่านการเทียบโอนความรู้ฯ
- คำแนะนำการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการเทียบโอนความรู้ฯ
- ประกาศรายชื่อผลการเทียบโอนความรู้ที่ผ่านตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
- คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีชื่อประกาศผลการเทียบโอนความรู้ที่ผ่านตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา (กรณีไม่ผ่าน)
- คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยื่นแบบคำขอเทียบโอนความรู้ฯ แต่ยังไม่มีรายชื่อประกาศจากคุรุสภา
- การเทียบโอนความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
- การขอเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
- การขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ผู้สำเร็จการศึกษา โครงการ รมป. มสด.)
- การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ รมป. มสด.)
- ขั้นตอนการขอเทียบโอน 9 มาตรฐานความรู้ผ่าน มสด.
- ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
- รายชื่อผู้ที่ไม่ผ่านเทียบโอน มาตรฐานที่ 1 ติดต่อกลับด่วนภายใน 30 เม.ย. 58
- รายชื่อผู้ยื่นเทียบโอนเพิ่มเติม มาตรฐานที่ 1
- รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน รอบแรก
- รายชื่อนักศึกษาซึ่งได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแต่ขาดที่อยู่ในการจัดส่ง
- รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน รอบสอง
x