หน้าหลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
ผู้ใช้ :
รหัส :
เข้าระบบ
สถิติสถิติผู้เข้าชม
ผู้ใช้ระบบ   ว่าง
ออนไลน์   533
วันนี้   6297
ผู้เข้าชม   9,238,915
เก็บสถิติ   1 ก.ค. 2550
  วันอาทิตย์ 20 เมษายน 255731°C  
 
โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
 
   
ความเป็นมาของโครงการความร่วมทางวิชาการ โครงสร้างองค์กร
 
คู่มือการใช้ webboard สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ อปท. คลิกที่นี่
 
 
 
  ระบบทะเบียนนักศึกษา ต้องการ Print ดส. 100.01 click here

  ประกาศจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขยายเวลาการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน จากวันที่10 ก.ค55 เป็น15ส.ค55
โครงการปฏิบัติการสอนของผู้ดูแลเด็กเล็กให้อยู่ในความดูแลของสถานศึกษา
การสำรวจข้อมูลการศึกษา ผดด.ของอปท.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลและพนักงานครู(ข้าราชการครู)
การผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ
การกำหนดให้ศพด.อยู่ในความดูแลของสถานศึกษา

  แผนผังองค์กรและแนะนำผู้บริหารในโครงการฯ click here

  การรับรองหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
ประกาศรับรองหลักสูตร5ปี

  รายละเอียดโครงสร้าง
การศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตร์
บริหารการศึกษา

  การแบ่งสถานภาพนักศึกษา ตามวุฒิการศึกษา
คำแนะนำการจัดสถานภาพ ปริญญาตรี
คำแนะนำการจัดสถานภาพ (ปริญญาโท)
แผนระยะเวลาการเรียน การนิเทศ และการชำระเงิน (เวลาอาจมี การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

  ประกาศแจ้งจาก12 ศูนย์ประสานงาน
สิ่งที่ต้องเตรียมมาปัจฉิมนิเทศ
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ(รวมทุกรอบ)
ศ.อุบลฯแจ้งปัจฉิมนิเทศ
ศ.สงขลาแจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ
ศ.นครสวรรค์แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ
ศ.ชลบุรีแจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ
ศ.ปราจีนบุรีแจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ

  แจ้งขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รุ่นที่ 6/2 งวดที่ 4
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 1/2557 รุ่น 6/2 งวดที่10
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 3/2556 รุ่น 6/2 งวดที่9
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/2 งวดที่ 3
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 1/2556 รุ่น 6/2 งวดที่7
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/1 งวดที่ 4
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 1/2556 รุ่น 6/1 งวดที่10
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 3/2555 รุ่น 6/2 งวดที่6
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 3/2555 รุ่น 6/1 งวดที่9
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 6/2
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 6/1
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 6
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 5
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/2
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/1
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 5
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 4
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 3
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 2
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 1
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 2/2556 รุ่น 6/2 งวดที่8

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู,การปฏิบัติการสอน โทร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เอกสารในการขออนุมัติไปปฏิบัติการสอน
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาก่อน7ธ.ค.53
เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลัง7ธ.ค.53
เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  กรณีนศ.ต้องการเทียบโอนมาตรฐานเพื่อขอใบอนุญาตป
ระยะเวลาการเทียบโอนความรู้ (ก่อน31ธค.56)
แบบคำขอเทียบโอนและเกณฑ์การเทียบ9 มาตรฐาน

  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินจาก สมศ.
ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน

  รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา รมป.
ระดับปริญญาตรี
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 15000 บาท
ระดับปริญญาโท
ค่าธรรมเนียม ป.ตรี หรือ ป.โท งวด 2 ต้องใช้แบบฟอร์ม มสด.100.01 ซึ่งจะแจกให้กับ น.ศ โดยตรง หรือ print ผ่านระบบทะเบียนนักศึกษา เลื่อนลูกศรไปด้านบน
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 25000 บาท
ใบแจ้งชำระค่าเอกสารประกอบการเรียน 600 บาท
ใบแจ้งชำระค่าสมัคร/การเปลี่ยนทุน 300 บาท

  คำแนะนำต่างๆ
คู่มือการค้นคว้าอิสระ คำแนะนำและข้อปฏิบัติ
ขอชำระค่าธรรมเนียม (กรณีผ่อนผัน)ทุนกรม+ทุนอบต.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  ปฏิทินกิจกรรม click here

  เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานศูนย์การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

  ขั้นตอน/แบบฟอร์มการทำภาคนิพนธ์,วิทยานิพนธ์,กา
ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
แบบนำส่งตัวเล่มการค้นคว้าอิสระ
ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
แบบฟอร์มหน้าอนุมัติ วิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มหน้าอนุมัติ ภาคนิพนธ์
แบบฟอร์มคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบนำส่งภาคนิพนธ์
แบบนำส่งวิทยานิพนธ์

  ประกาศกำหนดการสอบและผลการสอบ ระดับปริญญาโท
ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานการศึกษา ป.โทรุ่น3
ประกาศผลการสอบ ประมวลความรู้ รุ่น 1
ประกาศผลการสอบปรับพื้นฐาน รุ่น 1
ประกาศกำหนดการสอบปรับพื้นฐาน รุ่น 2
ประกาศกำหนดสอบประมวลความรู้ รุ่นที่2
ประกาศผลสอบปรับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ รุ่น 2
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ รุ่นที่ 3
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ รุ่นที่ 4

  ผลการเทียบโอน
ผลการเทียบโอน ป.โท รุ่น 1
ผลการเทียบโอน ป.โท รุ่น 2
ผลการเทียบโอน ป.โท รุ่น 3

  แบบฟอร์มที่ใช้ในการเรียนการสอนและการนิเทศ
คู่มือแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แบบฟอร์มการบูรณาการ ณ ศูนย์การศึกษา รมป 011
แบบฟอร์มการบูรณาการ ณ ศูนย์การศึกษา รมป 010
แบบการนิเทศ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รมป.03

  แบบการประเมินต่างๆ
แบบประเมินความพึงพอใจ รมป.01
แบบประเมินการสัมมนา ประจำภาคเรียน รมป.06

  แบบฟอร์มอื่นๆ
คำร้องผ่อนผัน
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
คำร้องขอคืนเงินค่าสมัครเข้าศึกษา
คำร้องขอย้ายศูนย์
คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
คำร้องขอลาออก
แบบฟอร์มการรายงานตัว
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
คำร้องขอแก้ไขประวัติ
ผลการประเมินแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์
การตรวจแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์
คำร้องขอชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ใบตรวจรับพัสดุ กค.12

  แบบการให้คะแนน
แบบประเมินผลสัมมนา ณ ที่ตั้ง รมป.04

  คู่มือการใช้งานระบบงานและเว็บไซท์ต่างๆ
คู่มือการคีย์ข้อมูลโรงเรียนที่จะไปปฎิบัติการสอนของนักศึกษาโครงการรมป. รุ่น1- 6/1
คู่มือการส่งข่าวแผนงานพัฒนา ศพด.
ข้อมูลพื้นฐานศพด. (รูปประเทศไทย)ส่งข้อมูลให้ มสด.ดำเนินการให้
คู่มือการกรอกข้อมูลพื้นฐานศพด. (รูปประเทศไทย)

  สาระน่ารู้
หนังสือสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี : แนะแนวสำหรับผู้ดูแลเด็ก ครู และอาจารย์ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
หนังสือตำรับอาหารมาตรฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
หนังสือสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0-3 ปี : แนะแนวสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)

รวมภาพข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ รุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร
3/4/2557
อ่านต่อ ...
บันทึกเทปวีดีทัศน์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ
27/3/2557
อ่านต่อ ...
ศูนย์ประสานงานวิชาการจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาการศึกษาทั่วไป”
23/3/2557
อ่านต่อ ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาการศึกษาทั่วไป”รอบที่ 6
16/3/2557
อ่านต่อ ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาการศึกษาทั่วไป”รอบที่ 5
15/3/2557
อ่านต่อ ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาการศึกษาทั่วไป”รอบที่ 4
14/3/2557
อ่านต่อ ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาการศึกษาทั่วไป”รอบที่ 3
13/3/2557
อ่านต่อ ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาการศึกษาทั่วไป”รอบที่ 2
12/3/2557
อ่านต่อ ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาการศึกษาทั่วไป”รอบที่ 1
11/3/2557
อ่านต่อ ...
สำนักงานประสานงานโครงการรมป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
6/3/2557
อ่านต่อ ...
ศูนย์ประสานงานวิชาการจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษาปฐมวัย
1/3/2557
อ่านต่อ ...
ศูนย์ประสานงานวิชาการจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษาปฐมวัย
1/3/2557
อ่านต่อ ...
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “การเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาการศึกษาทั่วไป"
26/2/2557
อ่านต่อ ...
ศูนย์ประสานงานวิชาการจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารการศึกษาปฐมวัย
22/2/2557
อ่านต่อ ...
ศูนย์ประสานงานวิชาการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเรื่อง การบริหารการศึกษาปฐมวัย
22/2/2557
อ่านต่อ ...
รวมภาพข่าวกิจกรรม
 
Copyright © 2007-present All rights reserved , powered by PDIT Display Pagerank